OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

SDS/MSDS/(Bảng dữ liệu an toàn)

Tài liệu được phát hành bởi nhà sản xuất vật liệu cho người sử dụng sau đó. Nó bao gồm các điểm cần chú ý khi sử dụng, đề cập đến tính độc hại đối với cơ thể (có hay không chất độc hại) và nguy cơ khi sử dụng. Tài liệu này ghi chép các hướng dẫn và lưu ý cụ thể, bao gồm cách lưu trữ, biện pháp sơ cứu trong trường hợp tai nạn khi sử dụng. Trên bình diện Quốc tế, nó được quy định theo tiêu chuẩn ISO11014 và trong tiêu chuẩn JIS Z 7253 (tháng 4 năm 2012) của JIS.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る