OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

5S

5S là một hệ thống cải tiến và duy trì môi trường làm việc trong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và bắt đầu từ viết tắt của năm từ trong tiếng Nhật gồm có phân loại, sắp xếp, dọn dẹp, thanh khuẩn và đào tạo. Hệ thống này bao gồm các quy trình và cơ chế giúp cải thiện, duy trì môi trường làm việc, cải thiện cũng như đào tạo nhân viên.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る