OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Lắp ráp

Việc lắp ráp các thành phần cần thiết khi tạo ra một thiết bị, được gọi là “quá trình lắp ráp”

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る