OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Sản xuất theo lô

Đề cập đến một phương pháp sản xuất phù hợp cho sản xuất đa dạng trong các lô hàng nhỏ.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る