OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Đinh tán mù

Đinh tán có khả năng kết nối hai tấm trở lên từ một bên một cách tuyệt đối. Việc kết nối thường được thực hiện bằng cách sử dụng một loại đinh tán chuyên dụng

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る