OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Sản xuất hàng loạt

Sản xuất hàng loạt đề cập đến quá trình chỉ đạo từng nhà cung cấp để sản xuất các bộ phận theo kế hoạch vận chuyển của nhà sản xuất và thực hiện sản xuất một cách có tổ chức. Việc kiểm soát dây chuyền sản xuất để giảm thiểu sự biến đổi trong từng sản phẩm là rất quan trọng đối với sản xuất hàng loạt, việc không có sự biến đổi này là một phương pháp sản xuất quan trọng đóng góp vào sự ổn định của chất lượng sản phẩm cuối cùng của nhà sản xuất.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る