OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Biện pháp sửa chữa

Biện pháp sửa lỗi đề cập đến “việc phân tích các kết quả sai sót và sửa chữa chúng”. Trong ISO, khi có điểm không phù hợp xảy ra trong quá trình đánh giá nội bộ hoặc đánh giá chứng nhận, hành động khắc phục đề cập đến quá trình lập kế hoạch và soạn thảo để cải thiện sự không phù hợp, việc thực hiện được nhắm mục tiêu. Nó cũng đề cập đến các hành động khắc phục liên quan trực tiếp đến nguyên nhân gây ra lỗi trong trường hợp nó thực sự xảy ra. ISO 9001 mô tả “các hành động nhằm loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp được phát hiện hoặc tình huống không mong muốn khác xảy ra”.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る