OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Tỷ lệ hàng hỏng

Tỷ lệ sản phẩm lỗi (Defect rate) đề cập đến tỷ lệ phần trăm của sản phẩm lỗi xuất hiện, và thường được biểu thị dưới dạng phần trăm (%) hoặc phần trăm triệu (PPM – Parts Per Million). Cơ chế gây ra lỗi ban đầu là do các yếu tố như sai sót trong phán đoán của công nhân, quản lý/cài đặt thiết bị, cài đặt và cài đặt môi trường. Các chỉ số mục tiêu về tỷ lệ sản phẩm lỗi thay đổi theo ngành công nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, nhưng nói chung, độ lệch chuẩn ‘σ/sigma’ thường được sử dụng như một tham chiếu. Thông thường, giới hạn kiểm soát là ‘trung bình ±3σ (99.7%)’ được áp dụng như một yêu cầu nghiêm ngặt cho quản lý chất lượng. Các nhà sản xuất trong các ngành công nghiệp khác nhau đều hướng đến mục tiêu giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi này thông qua các công việc cải tiến liên tục hàng ngày.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る