OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Vít núm

Đề cập đến các loại ốc vít có thể được siết chặt bằng tay, thay vì sử dụng công cụ.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る