OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Máy tiện số điều khiển

NC trong máy tiện NC là viết tắt của Điều khiển số (Numerical Control), và máy tiện CNC cũng là viết tắt của Điều khiển số máy tính. Đây là máy công cụ có chức năng kiểm soát số được tích hợp trên máy tiện thông thường. Máy tiện thông thường thích hợp cho việc sản xuất lô nhỏ, trong khi máy tiện NC và CNC thích hợp cho quản lý sản xuất hàng loạt.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る