OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Lô sản xuất

Lô sản xuất đề cập đến phương pháp quản lý lô sản xuất. Quản lý lô sản xuất là phương pháp sản xuất ghi lại rõ ràng những nguyên liệu nào đã được sử dụng, khi nào chúng được xử lý và khi nào chúng được kiểm tra. Ngay cả khi sản phẩm được xem là không có vấn đề, phương pháp này sẽ giúp việc điều tra nguyên nhân trong quá trình lắp ráp hoặc trong trường hợp xảy ra sự cố tiếp theo trở nên dễ dàng hơn.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る