OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

Quản lý chất lượng

Đây là bộ phận kiểm tra các bộ phận, thiết bị, máy móc,… khi chúng được hoàn thiện. Công việc này bao gồm việc tiến hành kiểm tra dựa trên các tiêu chuẩn kiểm tra và đưa ra quyết định đạt/không đạt.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る