OHTA VN

Thông tin hữu ích về
linh kiện và đơn đặt hàng

Glossary

Glossary

RoHS

Hướng dẫn về Hạn chế Các Chất Độc Hại là một chỉ thị của Liên minh Châu Âu (EU) liên quan đến việc hạn chế việc sử dụng một số chất độc hại cụ thể trong thiết bị điện tử và điện tử. Trong tiếng Nhật, nó được dịch là chỉ thị của Nghị viện và Hội đồng châu Âu về việc hạn chế việc sử dụng một số chất độc hại trong thiết bị điện tử và điện tử. Nó được áp dụng vào năm 2006 và được sửa đổi vào năm 2013 thành RoHS 10 (RoHS 2), mở rộng danh sách với 10 chất cụ thể.

Quay về Trang thông tin hữu ích về linh kiện và đơn đặt hàng

トップに戻る